Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, Εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις». 

 

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Το παρόν σχέδιο νόμου  εισάγεται στην επιτροπή με τη διαδικασία του επείγοντος.

Επιβεβαιώνεται η σταθερή θέση της Κυβέρνησης να νομοθετεί με διαδικασίες φαστ  τρακ 

Υποβαθμίζετε – για να μην πω ακυρώνετε – με αυτό τον τρόπο τη διαβούλευση , το διάλογο με τους φορείς και την ουσιαστική ζύμωση στην Επιτροπή μας.

Για ζητήματα που αφορούν θέματα κοινωνικής πολιτικής, επιβάλλεται να αναζητείται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Δεν φτάνει μόνο να την επικαλείστε, πρέπει και να την επιδιώκετε – αν βέβαια την πιστεύετε.

Με το νομοσχέδιο, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Οργανισμού ,

Ο σκοπός του, για εξυπηρέτηση του οποίου συνίσταται Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Οι πόροι του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των παροχών του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,

Η προώθηση και διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η κάλυψη πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας του (οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις παρέχονται και σήμερα), οι παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται.

Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, προβλέπεται επίσης :

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής διασταύρωσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ,

Ο έλεγχος των  δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων οποιασδήποτε παροχής  χορηγεί ο εν λόγω Οργανισμός, με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και πληροφοριακών συστημάτων άλλων Φορέων,

Τα όργανα διοίκησής του (Διοικητικό Συμβούλιο και Διοικητής) και οι αρμοδιότητες τους, όπως και θέματα προσωπικού του ΟΠΕΚΑ.

Το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ, αποτελεί προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό, μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα που απορρέουν από την προηγούμενη υπηρεσιακή του κατάσταση.

Όσο για τις κενές οργανικές θέσεις του ΟΓΑ,  που διατηρήθηκαν στον Οργανισμό βάσει των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.43 87/2016, καθώς και όσες κενώθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, διατηρούνται και στον ΟΠΕΚΑ.

Από αυτές, οι κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Επίσης, συνιστώνται στον ΟΠΕΚΑ 5 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για τη νομική υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του και για θέματα που αφορούν τη νομική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ (η οποία ασκείται κατά βάση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους).

Ο ΟΠΕΚΑ απολαύει των ουσιαστικών, δικονομικών και οικονομικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράσταση και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. (άρθρα 1-12)

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του ΟΠΕΚΑ ανέρχονται συνολικά σε 383, εκ των οποίων οι 360 είναι μονίμου προσωπικού και οι 23 είναι ι.δ.α.χ. (ουσιαστικά πρόκειται για τις υφιστάμενες θέσεις του ΟΓΑ).

Οι υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις υπάλληλοι , κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις και οι προσωποπαγείς τους θέσεις καταργούνται.

Με την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης ΙΔΑΧ, αυτή μετατρέπεται σε κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, προσαυξάνοντας τις θέσεις του κλάδου αυτού.

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων , που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δημιουργήσει οξυμένα προβλήματα σε ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας.

Το Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας με το Ν.4445/2017

Η σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης και συνοχής Ν.4488/2017

Η απλοποίηση των κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ Ν.4331/2015 ,

θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει μια ουσιαστική πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Γνωρίζουμε όλοι και πολύ καλύτερα από εμάς γνωρίζει η κοινωνία, τις αστοχίες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την πολιτική σας.

Εξακολουθείτε και σήμερα με το παρόν σχέδιο νόμου , να επιμένετε  με διάθεση υπερβολικού συγκεντρωτισμού να εξυγιάνετε το σύστημα.

Αναβιώνετε πελατειακές και μικροπολιτικές πρακτικές, μέσα από τις οποίες κάποιοι εισέπρατταν τα προνοιακά επιδόματα ασύδοτα και ανέλεγκτα.

Γνωρίζουμε όλοι, ότι η Δημοσιονομική Εξοικονόμηση που επετεύχθη τα χρόνια της άσκησης αυτής της αρμοδιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανατρέπεται με το παρόν σχέδιο νόμου!

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο, προέβλεπε την υφαρπαγή αυτής της αρμοδιότητας από τους Δήμους και τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στην παρ 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, αποτυπώνονται όλα τα προνοιακά επιδόματα που «χορηγεί» και «διαχειρίζεται» ο ΟΠΕΚΑ.

Μεταξύ αυτών, περιγράφονται και εκείνα που ανήκουν στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων λόγω της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη.

Προβλέπονταν στην περ. 17 της παρ 3Β του άρθου 94 του Ν.3852/2010.

Επιδόματα όπως το διατροφικό, των νεφροπαθών , των μεταμοσχευμένων που καταβάλλεται από τις περιφέρειες μεταφέρονται στον ΟΠΕΚΑ.

Η διάταξη  (ι) του άρθρου 4,  είναι τόσο γενική και ευρεία, που αναφέρει επί λέξει «Κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις και έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα».

Επιπλέον στην περίπτωση (ια), ορίζει πως με Υπ. Απόφαση ή ΚΥΑ μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου προνοιακού προγράμματος ή οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτικής.

Επιπρόσθετα στο ίδιο άρθρο 4 και στην παράγραφο 2, παρέχεται μια γενικότερη εξουσιοδότηση στον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ να καταρτίζει τον Κανονισμό Παροχών και Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Με Υπ. Απόφαση θα ορίζονται το είδος των χορηγούμενων προνοιακών παροχών , οι όροι , οι προϋποθέσεις , τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα σχετικά προγράμματα  και τέλος η βάση και ο τρόπος υπολογισμού.

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι ,

Με την περ. 17 της παρ 3Β του άρθρου 94 του  Ν.3852/2010, τα χρήματα για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από τους Δήμους έχουν ενσωματωθεί στους Κ.Α.Π .

Έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων για το 2018 και αποτελούν σημαντική παράμετρο για τη σωστή εκτέλεσή τους.

Αντίστοιχα τα χρήματα για το διατροφικό επίδομα, έχουν ενσωματωθεί στους Κ.Α.Π των Περιφερειών και στον ενοποιημένο προϋπολογισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρατηρεί κανείς, ότι από τα 50 άρθρα του σχεδίου νόμου για τον ΟΠΕΚΑ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ομαλή μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο συγκεντρωτικό καθεστώς και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους!

Στην παρ.1 του άρθρου 3 διαβάζουμε ότι «οι πόροι του ΟΠΕΚΑ είναι α) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των παροχών ….» ενώ η παρ .2 μας λέει ότι “με Κ.Υ.Α των Οικονομικών και Εργασίας ρυθμίζεται η διαδικασία , ο χρόνος και ο τρόπος μεταφοράς των αναγκαίων πιστώσεων….»

Αυτή η διατύπωση για τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων, αν εννοεί την αφαίμαξη των Κ.Α.Π από την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού μιλάμε για οικονομική κατάρρευσή τους.

Η επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και τους φόβους μας.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί, η λειτουργία προγραμμάτων και δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσα από τους Κ.Α.Π.

Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για τα Κέντρα Κοινότητας να υπαχθούν στα ΚΕΠ ώστε να υπάρχει εποπτεία τους.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, έχουμε με παρεμβάσεις και πολιτικές , αποτυπώσει ανεξίτηλα την στήριξή μας στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , απέναντι σε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, επί της αρχής διατυπώνουμε την επιφύλαξή μας και μετά την ακρόαση και των φορέων θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια.